Brandwerende Poorten Attest  thumbnail

Brandwerende Poorten Attest

Published Aug 01, 23
8 min read

Advies Automatische BlussystemenDeze website is ontwikkeld voor Internet Explorer 9 of hoger, werk uw browser a. u.b. bij naar een recentere versie.

  1. Het gebouw is voortdurend bereikbaar voor autovoertuigen. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en een opstelplaats: � ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; � ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende kenmerken vertoont: .

minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant; . minimale vrije hoogte: 4 m; . maximale helling: 6 %; . draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 t kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen. Voor kunstwerken welke zich op de toegangswegen bevinden, richt men zich naar de NBN B 03-101; (Offerte Huur Brandblussers).

de afstand vanaf de rand van de weg tot aan het vlak van de gevel bedraagt tussen 4 m en 10 m. Geparkeerde voertuigen mogen de doorgang en de opstelling van de voertuigen van de brandweer op deze toegangswegen niet verhinderen. Op ten minste één van deze toegangswegen moeten het materieel en de voertuigen van de brandweer kunnen rijden, stilstaan en werken (Dubbele Brandwerende Draaideuren).

  1. Ten minste één van de lange gevels moet langs een weg lopen die toegankelijk is voor de voertuigen van de brandweer en indien de lange gevel geen hoofdingang bevat, dan moet de weg bovendien langs een gevel waarin wel zulke ingang zit, lopen. De afstand van de rand van deze weg tot aan het vlak van de gevel dient, bij voorkeur, tussen 4 m en 10 m te bedragen.

2.1). Indien een sokkel één of meer gebouwen draagt, is één van de volgende twee bepalingen van toepassing: � het platform van de sokkel is toegankelijk voor de voertuigen van de brandweer, met inachtneming van de voorschriften van 1. 1 maar met uitzondering van de helling van de oprit die 12 % mag bedragen; � ten minste één van de gevels van elk gebouw is toegankelijk via een weg voor gewoon verkeer in open lucht of in een tunnel die om de 25 m een openluchtsegment bevat van ten minste 15 m � 7 m. brandwerende poorten voor meer omzet.

Blussen Met Schuimblustoestel

  1. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de gebruikers, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen. Indien de beglaasde gevels van het gebouw uitgeven boven bouwdelen die al dan niet deel uitmaken van dit gebouw, dan moeten de daken van deze constructies: � een Rf 1 h hebben over een minimale horizontale afstand van 5 m vanaf deze gevels; � en over deze afstand komen geen lichtkoepels, luchtverversers, rookuitlaten en openingen voor, tenzij: .

de totale oppervlakte van de openingen niet groter is dan 100 cm2. Zo deze daken niet die kenmerken bezitten, dan mag de gevel van het MG dat er boven uitsteekt niet beglaasd zijn. 1. 4. De horizontale afstand, vrij van elk brandbaar element en gelegen tussen een MG en een tegenoverstaand gebouw, moet ten minste 8 m bedragen, tenzij de wanden voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald voor aangrenzende gebouwen.In deze wanden mag een verbinding tussen deze gebouwen bestaan via een sas, voor zover dit de volgende kenmerken draagt: 1 (Opleiding Brandbestrijding). het mag niet uitlopen op een trappenhuis; 2. het bevat twee zelfsluitende deuren die beschikken over Rf 1/2 h; 3. de wanden hebben Rf 1 h; 4. de oppervlakte bedraagt minimum 2 m2.

    1. Het gebouw is verdeeld in compartimenten waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2500 m2, met uitzondering van de parkeergebouwen (zie 5. 2). Wat de gebouwen betreft, bedoeld in de bovenstaande alinea, mag de oppervlakte van een compartiment groter zijn dan 2500 m2, indien het uitgerust is met een automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap terzake die erkend zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt.

De volgende uitzonderingen zijn nochtans toegestaan: � het parkeergebouw met bouwlagen (zie 5. 2); � een compartiment mag gevormd worden door twee boven elkaar geplaatste bouwlagen met binnenverbindingstrappen – duplex – indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m2; ingeval de duplex zich op de hoogste twee bouwlagen van het gebouw bevindt, mag de oppervlakte van het compartiment 2500 m2 per bouwlaag bedragen; � de benedenverdieping en de eerste verdieping (of tussenverdieping) mogen eveneens één compartiment vormen, op voorwaarde dat het totaal volume niet groter is dan 25000 m3; � de hoogte van een compartiment mag zich uitstrekken over verscheidene boven elkaar geplaatste bouwlagen, indien dit compartiment slechts technische lokalen omvat (zie 5.

dat dit compartiment is uitgerust met een automatische blusinstallatie en een rook- en warmteafvoerinstallatie, die voldoen aan de normen of aan de regels van goed vakmanschap terzake die erkend zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij bepaalt; . en dat de evacuatiemogelijkheden van het gebouw dienen te voldoen aan de bepalingen van deze bijlage waarbij geen rekening mag gehouden worden met de evacuatie via het atrium-compartiment.

Preventieadviseur Risico Analyse

de gebruikers zonder door het trappenhuis te moeten gaan een gevelopening kunnen bereiken die toegankelijk is voor de ladders van de brandweer of indien zulke opening niet bestaat moeten de gebruikers een terras, toegankelijk voor de brandweer, kunnen bereiken dat ten minste 1 m2 meet, een vloer heeft met Rf 1 h en een leuning van minimum 1 m hoog, die gedurende 1 h aan het criterium �vlamdichtheid� van NBN 713-020 beantwoordt; .

De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. Voor de compartimenten die niet op een evacuatieniveau gelegen zijn, zijn de uitgangen met het evacuatieniveau verbonden door middel van trappen binnen of buiten het gebouw gelegen (voor de horizontale afstanden zie 4. 4.). Voor de ondergrondse bouwlagen mag een uitgang die voldoet aan de vereisten van een uitgang voor het evacuatieniveau, de vereiste toegang tot een trappenhuis vervangen.

  1. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij over een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4. 4.3. Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. De structurele elementen hebben: Rf 1 h boven Ei; Rf 2 h onder Ei met inbegrip van de vloer van Ei.

Deze vereiste wordt niet opgelegd aan het tussenniveau van de duplex - Branddetectie. De figuren van plaat I tonen de wijzen waarop dit bouwelement aangebracht is. Het omvat: a) een doorlopend horizontaal overstek met breedte �a�, gelijk aan of groter dan 0,60 m en dat met de vloer verbonden is; b) een element samengesteld: � uit een doorlopend horizontaal overstek met breedte �a� en met de vloer verbonden; � in de bovenliggende bouwlaag, uit een doorlopende borstwering met hoogte �b�; � in de onderliggende bouwlaag, uit een doorlopende latei met hoogte �c�.

De stijlen van het gordijngevelskelet (lichte gevel) worden ter hoogte van elke bouwlaag aan het gebouwskelet vastgezet. De borstwering en de latei worden derwijze aan de vloerplaat vastgezet dat het geheel gedurende 1 h aan het criterium �vlamdichtheid� van NBN 713-020 beantwoordt; aan dezelfde vereiste voldoen ook de penanten. De verbinding van het gevelelement met de vloer voldoet aan de vereisten opgelegd voor de vloer of voor de wanden die de compartimenten scheiden. Compatimentering.

ALL FIRE SECURITY

Risquons-Toutsteenweg 536, 7700 MOESKROEN
+32 (0)56 42 32 29
Klik hier voor meer

1 en 2) bedraagt ten minste 1 m; de delen van dit element die links en rechts van de hartlijn van de gemene muur gelegen zijn, zijn ten minste 0,50 m breed, indien het gaat om twee verschillende gebouwen; b) hetzij een doorlopend verticaal overstek dat zich bevindt in de hartlijn van de muur die de scheiding vormt tussen de twee gebouwen of compartimenten; de lengte van dit element (2b + c) (plaat II, fig.

Wat Zijn Brandwerende Deuren

4) - Periodiek Nazicht Hydranten. Wanneer twee vlakken van de gevel van een gebouw, of wanneer de gevels van het gebouw en van een andere aangrenzende constructie een inspringende tweevlakshoek vormen groter dan of gelijk aan 90� (en kleiner dan 180�), dan hebben de geveldelen waarvan de rib van de inspringende tweevlakshoek deel uitmaakt ter hoogte van de scheidingen tussen compartimenten, een Rf 1 h over een ontwikkelde horizontale afstand van ten minste 1 m.

Deze gevels zijn ofwel evenwijdig, ofwel vormen ze een ingesloten hoek kleiner dan 90�. Voor gevelgedeeltes van tegenover elkaar staande gevels die de scheiding vormen tussen compartimenten, is de kortste afstand (in m) gemeten tussen de gevelgedeeltes die geen Rf 1 h bezitten, ten minste: 7 � cos(a) + 1 waarin a de ingesloten hoek is.1; bakenen zij evacuatiewegen af dan geldt 4. 4. De verticale binnenwanden die lokalen of het geheel van lokalen met nachtbezetting afbakenen hebben Rf 1 h. De deuren in deze wanden hebben Rf 1/2 h. De verticale binnenwanden van archieflokalen hebben Rf 1 h; hun deuren zijn zelfsluitend en hebben Rf 1/2 h.5.1 In de evacuatiewegen, de voor het publiek toegankelijke lokalen en de collectieve keukens hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van een 1/2 h. 3. 5.2 De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste Rf 1/2 h bezitten.

De gebouwen hebben platte daken of hellende daken. De platte daken of daken met lichte helling (hellingshoek niet meer dan 10�) hebben een stabiliteit bij brand van 1 h. Bij de hellende daken heeft de onderdakvloer Rf 1 h (plaat IV); de eventuele toegang tot de ruimte onder het dak geschiedt door deuren of valdeuren met Rf 1/2 h.

3 van dezelfde bijlage. De wanden tussen de compartimenten hebben Rf 1 h. Voor de gevel- of buitenwanden geldt 3. Detectie Co. 3. De verbinding tussen twee compartimenten is slechts toegestaan indien zij geschiedt via een sas dat de volgende kenmerken heeft: 1. het bevat zelfsluitende deuren met Rf 1/2 h; 2.

Brandweermateriaal

de oppervlakte bedraagt minimum 2 m2. De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. De grondbeginselen van 2 �Compartimentering en evacuatie� zijn erop van toepassing. 4. 2.2. 1. De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens de vereiste Rf van de structurele elementen. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over ten minste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element dat een vlamdichtheid heeft van 1 h.

2.2. 2. De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau en tot alle bovenliggende bouwlagen. 4. 2.2. 3. Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis verzekerd door een zelfsluitende deur met Rf 1/2 h die toegang geeft tot een overloop in het trappenhuis. Deze deur draait open in de vluchtzin en mag niet uitgerust zijn met een vergrendelingssysteem dat haar opening zou beletten.

Een rechtstreekse verbinding van beide bouwlagen van een duplexcompartiment met het trappenhuis is niet vereist, op voorwaarde dat: � de totale oppervlakte van het compartiment kleiner is dan of gelijk is aan 300 m2; � de oppervlakte van de bouwlaag van de duplex die rechtstreeks evacueert via het trappenhuis, groter is dan de oppervlakte van de andere bouwlaag van het duplexcompartiment. Zwenkbare Brandhaspels 20m.

2.2. 4. Indien verscheidene compartimenten in een zelfde horizontaal vlak liggen, mogen zij een gemeenschappelijk trappenhuis hebben op voorwaarde dat dit toegankelijk is vanuit elk compartiment via een verbinding die voldoet aan de vereisten van 4. 2.2. 3 (Brandbeveiliging Deurmagneten). 4. 2.2. 5. De trappenhuizen die de ondergrondse bouwlagen bedienen, mogen niet rechtstreeks het verlengde zijn van degene die de bouwlagen boven een evacuatieniveau bedienen.

2.2. 7. Bovenaan elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede van minimum 1 m2 en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten; voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatieniveau. Deze eis geldt niet voor trappenhuizen tussen evacuatieniveau en ondergrondse bouwlagen.

Latest Posts

Alarmsystemen En Deursloten Met Domotica

Published Jan 11, 24
5 min read

Installatie Brandwerende Poorten

Published Aug 01, 23
10 min read